Kariera

7 kwietnia wchodzą w życie przepisy o pracy zdalnej. To musi wiedzieć pracodawca i pracownik

2023-03-29, Autor: tora, źródło: een.org.pl

7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zmiany w kodeksie pracy przeanalizowały dla Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu radczynie prawne Malwina Rączka i Anna Kałużna. Nowelizację przepisów kodeksu pracy wprowadzono z uwagi na rosnącą popularność zdalnego wykonywania obowiązków pracowniczych. Z jednej strony home office stał się koniecznością podczas pandemii, z drugiej strony, taką formę pracy upowszechnił rozwój technologii i komunikacji online. Za zmianami nie nadążało jak dotąd prawodawstwo, ale teraz to się zmienia.

Reklama

Nowelizację kodeksu pracy i innych ustaw zawierających przepisy regulujące zatrudnienie uchwalił parlament jeszcze 1 grudnia 2022 roku. Część przepisów weszło w życie 14 dni po ogłoszeniu, czyli 21 lutego 2023 r., jednakże paragrafy dotyczące stricte pracy zdalnej dopiero zaczną obowiązywać 7 kwietnia 2023 roku. Nałożono na nie dłuższe, dwumiesięczne vacatio legis, by dać czas pracodawcom na dostosowanie się do nowych wymogów nałożonych przez ustawę.

Telepraca a praca zdalna

Z dniem wejścia w życie przepisów regulujących pracę zdalną uchylony zostanie rozdział Kodeksu pracy dotyczący zatrudniania pracowników w formie telepracy. Ustawodawca nie zdecydował się na dostosowanie dotychczasowych przepisów w tym obszarze do zmieniających się realiów świadczenia pracy na odległość. Uznał, że bardziej efektywnym będzie zdefiniowanie pracy zdalnej od podstaw, przy czym część rozwiązań prawnych normujących telepracę, zostało przejęte do kodeksowych uregulowań dotyczących pracy zdalnej.

- Zdezaktualizowaniu uległo zatem pojęcie telepracy, które zastąpiła nowa, szersza definicja pracy zdalnej, zawarta w art. 6718 znowelizowanego Kodeksu pracy. Stanowi ona, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rozkładając wskazaną definicje na części, warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca nie tylko zaakcentował jako sposób świadczenia pracy wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość (cecha swoista) oraz umożliwił zarówno częściowe jak i pełne świadczenie pracy na nowych zasadach. Położył bowiem także nacisk na miejsce świadczenia pracy w formie zdalnej – ma być ono każdorazowo uzgodnione z pracodawcą – wskazują radczynie.

Ma to swoje skutki. Mianowicie pozbawiło to pracownika dowolności w wyborze miejsca wykonywania pracy zdalnej oraz swobody zmiany tego miejsca bez konsultacji z pracodawcą. Dodatkowo, porównując definicję pracy zdalnej z dotychczasową definicją telepracy, wyłania się intencja ustawodawcy uelastycznienia wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy. Zrezygnowano z wymogu regularności pracy we wskazanej formie oraz odstąpiono od konieczności przekazywania pracodawcy wyników pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Obecnie pracodawca na poziomie wewnętrznych aktów prawnych ma możliwość uregulowania sposobu zapoznawania się z wynikami pracy pracownika oraz ustalania sposobu porozumiewania się z pracownikiem, z wykorzystaniem, poza środkami komunikacji elektronicznej, również innych środków porozumiewania się na odległość, tj. telefon, fax lub inne.

Wprowadzenie pracy zdalnej

Praca zdalna może być wprowadzona w dwojaki sposób. Po pierwsze, już przy zawieraniu umowy o pracę, strony mogą postanowić, że praca będzie świadczona w sposób zdalny i wtedy w celu zmiany warunków wykonywania pracy na pracę stacjonarną, niezbędne jest porozumienie pracownika i pracodawcy lub wypowiedzenie warunków pracy na zasadach ogólnych. Po drugie, praca zdalna może być wprowadzona w trakcie trwania zatrudnienia i w tym przypadku przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy przewidują kilka trybów wprowadzenia pracy w formie zdalnej oraz umożliwienia stronom powrotu do wykonywania pracy stacjonarnie.

- Oczywiście praca zdalna może być wprowadzona w każdym czasie wskutek porozumienia pracodawcy i pracownika, jednak ustawodawca przewidział sytuacje, w których możliwe jest wystąpienie z wiążącą inicjatywą wykonywania pracy zdalnej zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę – czytamy w analizie Malwiny Rączka i Anny Kałużnej.

Autorki wskazują więc, że pracodawca jest uprawniony do wydania polecenia pracy w formie zdalnej w następujących przypadkach:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu;
  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej (np. pożar, powódź).

Jednak możliwość wydania wiążącego polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę uwarunkowana jest uprzednim złożeniem przez pracownika oświadczenia potwierdzającego, że posiada on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Co istotne, pracownik ma możliwość zaktualizowania swojego oświadczenia wskutek zmiany jego warunków do świadczenia pracy zdalnej w każdym czasie. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca również z własnej inicjatywy może cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie. O powrocie do świadczenia pracy w formie stacjonarnej musi zawiadomić pracownika, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Kto może zawnioskować o pracę zdalną?

Czytaj kolejne strony:

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 568

Prezentacje firm