Koronawirus a biznes

Czy miasta pomagają przedsiębiorcom? Nieliczne

2020-03-23, Autor: Tomasz Raudner

Kolejne śląskie miasta uruchamiają własne programy pomocowe dla przedsiębiorców. Głównie są to zwolnienia i bonifikat za najem lokali, czy odroczenia, a nawet zwolnienia z podatków lokalnych. Niestety, samorządów, które zdecydowało się wesprzeć biznes jest niewiele.

Reklama

Sporo mówi się o tym, jakiego wsparcia oczekują przedsiębiorcy od rządu, banków czy instytucji jak ZUS. Tymczasem realne narzędzia pomocy posiadają też samorządy terytorialne. To miasta czy gminy pobierają podatki lokalne od przedsiębiorców, czy wynajmują im powierzchnie pod wynajem. Samorządy terytorialne administrują też parkingami, za które zwykle się płaci.

Dodajmy, że w ub. tygodniu o wsparcie firm zaapelował do samorządowców Rzecznik MŚP.

Zrobiliśmy rozeznanie wśród samorządów województwa śląskiego na temat pomocy przedsiębiorcom. Niestety, na razie konkretne propozycje, z którymi można się zapoznać np. na stronach internetowych przygotowało tylko kilka miast. 

Bytom - pakiet pomocowy dla firm

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy dla bytomskich przedsiębiorców kilka propozycji, które mają im pomóc w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się w związku z pandemią koronawirusa. Przedstawione przez nas działania są uzupełnieniem pomocy, jaką kieruje do firm państwo – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Rozwiązania, które proponuje miasto dla przedsiębiorców z Bytomia muszą być realne do zrealizowania i skrupulatnie policzone, gdyż nie ma najmniejszych wątpliwości, że obecna sytuacja to również problemy finansowe dla samorządów.

- Zamierzam zaproponować przedsiębiorcom bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90% lub umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy, w przypadku gdy nie mogą oni prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Warto podkreślić, że w przypadku umorzenia wygeneruje to jednak dla części przedsiębiorców dodatkowe obciążenia finansowe, bowiem może stanowić to zdaniem Urzędu Skarbowego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Podobne zasady dotyczyć będą opłaty za zajęcie pasa drogowego i miejskich terenów, jak w przypadku restauracji czy pubów – dodaje prezydent Wołosz.

Przepisy podatkowe pozwalają ponadto na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków. Warto podkreślić, że wnioski przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną część przychodów będą rozpatrywane indywidualnie.

- Liczymy równocześnie na zapowiadane przez polski rząd przesunięcie terminów płatności podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie zapominamy o niepublicznych żłobkach i przedszkolach, dla których przygotowujemy odpowiednie do sytuacji rozwiązania związane z ponoszonymi przez nich kosztami – dodaje gospodarz miasta.

Ruda Śląska - pakiet osłonowy dla firm

Władze Rudy Śląskiej przygotowały rudzki pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie pakiet ulg i zwolnień, z którego będą mogły skorzystać firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Chodzi m.in. o możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także mzwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych. Do końca maja wstrzymane zostaną też upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

- W Rudzie Śląskiej również wprowadzamy rozwiązania, które pomogą przetrwać ten trudny czas naszym przedsiębiorcom - mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Rudzcy przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na obecną sytuację zostali zmuszeni zawiesić działalność gospodarczą, będą zwolnieni z opłaty czynszowej za ten okres. Zwolnienie nie dotyczy opłat za media. Ponadto do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z tytułu nie zapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień.

Prezydent miasta apeluje również do zarządów innych instytucji, by również w miarę możliwości wprowadziły ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców.

- Jestem przekonana, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny dla nas wszystkich czas. Do tego potrzebna jest jednak współpraca wszystkich sektorów i na wszystkich szczeblach administracyjnych. Deklaruję, że pozostaję otwarta na pomysły, dyskusję, a przede wszystkim współdziałanie – zapewnia Grażyna Dziedzic.

Wodzisław Śląski - czas na pauzę

Prezydent Mieczysław Kieca przedstawił program „Wodzisław Śląski – czas na pauzę”, zawierający rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa.

Krok 1. W ramach pakietu właściciele restauracji, kawiarni i barów, w których wciąż można zamówić jedzenie z dowozem do domu czy odbiorem własnym mają możliwość zarejestrowania się do bazy pn. „Wodzisławskie lokale z jedzeniem na wynos”. Wszystkie skatalogowane miejsca będą reklamowane i promowane w miejskich social mediach, np.na Facebooku, Twitterze, Instagramie.

Krok 2. Kolejnym udogodnieniem jest rezygnacja z pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania i niestrzeżonych płatnych parkingów miejskich. Tymczasowe wstrzymanie opłat jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i jest ściśle związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Krok 3. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z czasowego zawieszenia płatności, czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. Właściciel firmy jest uprawniony do:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku – dotyczy należności podatkowych których termin zapłaty jeszcze nie upłynął,

  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

  • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę – dotyczy sytuacji gdy upłynie termin płatności podatku, a mimo to należność podatkowa nie zostanie uregulowana przez podatnika.

Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może nastąpić jedynie na wniosek podatnika i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek (ważny interes podatnika, interes publiczny).

Krok 4. W obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą także skorzystać z ulg dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorcy są uprawieni do:

  • złożenia/przesłania nowej, kolejnej deklaracji uwzględniającej ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, w terminie do 10 kwietnia,

  • w przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych będzie można złożyć nową, kolejną deklarację obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 zł, w terminie do 10 maja.

Deklaracje o wysokości opłaty na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być składane drogą elektroniczną. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

- Pakiet rozwiązań, jaki proponujemy naszym przedsiębiorcom jest pakietem, który będzie obowiązywał, na razie, od marca do maja roku bieżącego i będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorstw. Nie tylko tych wymienionych w rozporządzeniu ministra. Jeśli masz problem w prowadzeniu działalności, jeśli w wyniku kryzysu nie prowadzisz jej w taki sposób, w jaki do tej pory prowadziłeś – skorzystaj ze wsparcia. Wszyscy razem tworzymy Wodzisław. Musimy przetrwać ten okres, pamiętając o przyszłości naszego miasta – mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Dodaje, że Wodzisław Śląski pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami dla biznesu.

Zabrze - ulgi w czynszach

Dla udzielenia pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali negatywnymi konsekwencjami zagrożenia epidemicznego, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzję o odstąpieniu od pobierania czynszu za gminne lokale użytkowe. Wprowadzona została możliwość odstąpienia od płacenia czynszu za wynajęty od gminy lokal o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym. Z ulgi można skorzystać po udokumentowaniu wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wsparcie obowiązuje od 14 marca br. Warto przypomnieć, że na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji Podatkowej, istnieje możliwość odroczenia lub umorzenia zaległości podatkowych.

Pszczyna - ulgi i odroczenia

Przedsiębiorcy wynajmujący lub użytkujący lokale użytkowe zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie, mogą ubiegać się o odroczenie w spłacie zobowiązań z tytułu najmu lub korzystania z lokalu za okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Możliwość dotyczy działałalności wstrzymanych lub znacznie ograniczonych w oparciu rozporządzenie o ustanowieniu czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem sklepów spożywczych (w tym piekarni i cukierni), aptek, drogerii, pralni, banków i placówek finansowych.

Odroczenie w spłacie należności udzielane będzie na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Szczegółowe warunki spłaty określi umowa (porozumienie), która zostanie przygotowana i przekazana wnioskodawcy po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Dąbrowa Górnicza - firmy z pakietem pomocy z miasta

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej, którzy ze względu na pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać ze wsparcia przygotowanego przez dąbrowski samorząd.

Przedsiębiorcy mogą m.in. skorzystać z odroczeń podatkowych i obniżki czynszu za lokal. Płatności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorców, mogą być odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. będą mogli wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego. Przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później.

W najtrudniejszych przypadkach – na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia lokalu do odwołania) np. pub, restauracja, inny lokal gastronomiczny.

Ze wsparcia dotyczącego spraw podatkowych i lokalowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie. Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą dostępne są na stronie www.dabrowa-gornicza.com.

W Dąbrowie Górniczej usługodawcy i prowadzący sklepy, którzy realizują dostawę zakupów i usługi u klientów, mogą przyłączyć się do akcji #KupujLokalnie. Lista firm zostanie opublikowana na oficjalnym portalu dg.pl i w miejskich mediach społecznościowych.

Katowice

Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców miasto uruchomiło miejską bazę „Jedzenie na wynos”, a prezydent wprowadził karencję opłat za najem lokali użytkowych z zasobów KZGM. - Nad kolejnymi rozwiązaniami pracujemy – mówi Ewa Lipka, rzecznik UM Katowice.

Artykuł uzupełnimy o kolejne samorządy, o ile wprowadzą rozwiązania pomocowe dla firm.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Weźmiesz udział w wyborach prezydenta RP?
Oddanych głosów: 571