Inwestycje i nieruchomości

GDDKiA: będą kolejne inwestycje drogowe w województwie śląskim

2022-04-24, Autor: mz

Do najważniejszych przygotowywanych inwestycji w woj. śląskim należą m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, oraz odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Równie ważne komunikacyjnie są inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

Reklama

W województwie śląskim powstanie pięć inwestycji o łącznej długości prawie 50 km. Finiszujemy również z przygotowywaniem do realizacji kolejnych inwestycji związanych z przebudową i rozbudową istniejącej sieci dróg - poinformowała w piątek 22 kwietnia 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego - autostrada A1 

Ten ok. 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w końcowym etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU). W ramach prac projektowych, które rozpoczęły się w październiku 2019 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach, przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11. 

W listopadzie 2021 r. wykonawca przedłożył GDDKiA wykonane opracowania projektowe. Obecnie dokumentacja podlega procedurze weryfikacji. Po przeprowadzeniu procedur oceny dokumentacji na posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI i KOPI), w połowie 2022 r. planujemy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Uzyskana decyzja zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy. 

Następnie będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji programowej. Kolejnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu finansowania.

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78

21 stycznia 2020 r. podpisaliśmy umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów - Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. Obejmuje ona projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W październiku 2021 r. ukończony został projekt budowlany. W listopadzie odbyło się posiedzenie ZOPI, a 21 kwietnia 2022 r. KOPI. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID zostało zaplanowane na przełomie II i III kwartału 2022 r. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej w latach 2023-2025, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK91 

Inwestycje obejmą dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę ciągów pieszych i zjazdów. Powstanie też oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe, a drogi zostaną wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Będą to m.in. bariery energochłonne i wygrodzenia dla pieszych. Inwestycje obejmują również budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne oraz cichą nawierzchnię), przebudowę przepustów drogowych i budowę kanałów technologicznych. 

Droga krajowa nr 91 pełni ważną rolę w sieci drogowej kraju i stanowi alternatywę dla autostrady A1. Realizacja tej inwestycji znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawi warunki komunikacyjne oraz obniży poziom hałasu w środowisku poprzez:    

  • dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś, 
  • zastosowanie cichych nawierzchni i budowę urządzeń ochrony środowiska, 
  • wyeliminowanie punktów kolizyjnych i uspokojenie ruchu drogowego.

Przebudowa DK91 Częstochowa - Nowa Wieś 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 4,6 km pomiędzy granicą miasta Częstochowa a Nową Wsią. Wszczęcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych planowane jest w lipcu 2022 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. 

Przebudowa DK91 Zawada - Siedlec Duży 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 5,5 km. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia to wrzesień 2022 r. Planowany okres realizacji umowy będzie wynosił 19 miesięcy. 

Przebudowa DK91 Siedlec Duży - Koziegłowy 

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 4,4 km. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia to III kwartał 2022 r. Planowany okres realizacji umowy będzie wynosił 16 miesięcy. 

Rozbudowy i przebudowy istniejących dróg

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odcinku Janów - Lgoczanka 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni głównej wraz z poboczami o długości 6,87 km oraz rozbudowę istniejącego skrzyżowania trójwlotowego drogi krajowej nr 46 z drogą gminną do Huciska (DG677007S). W Bystrzanowicach prace obejmą rozbudowę istniejącego skrzyżowania czterowlotowego drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową w kierunku na Bystrzanowice Dwór (DP1016S) oraz drogą gminną na Kacze Błota (DG677005S). W ramach inwestycji powstaną też nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz drogi rowerowe. Przebudowane zostaną też niektóre z istniejących elementów infrastruktury pieszej i rowerowej. 

Wybudowane zostaną również zatoki autobusowe i miejsca kontroli pojazdów, nowe oświetlenie drogi (w tym doświetlenie przejść dla pieszych). W ramach ochrony akustycznej terenów zabudowanych wykonana zostanie tzw. cicha nawierzchnia. Ponadto zamontowane zostaną nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak drogowe bariery ochronne czy wygrodzenia dla pieszych i rowerzystów. Dla tego zadania decyzja ZRID została wydana w marcu tego roku. Planowana data ogłoszenia przetargu na roboty to IV kwartał br. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. 

Rozbudowa skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz Czaniec - Porąbka w Czańcu

Realizacja inwestycji wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby punktów kolizyjnych, upłynnienie ruchu i zwiększenie czytelności istniejących skrzyżowań. 

Obecnie komunikacja terenów przyległych następuje poprzez zjazdy zlokalizowane po wewnętrznej stronie łuku drogi krajowej, co powoduje realne zagrożenie zarówno dla włączających się do ruchu mieszkańców gminy, jak i podróżujących drogą krajową. 

Istniejąca droga dostosowana zostanie do obowiązujących parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i drogi rowerowe. Zaprojektowano zastąpienie istniejącego skrzyżowania rondem trójwlotowym typu turbinowego. Przewidywana jest również pełna wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni, co zwiększy jej nośność do 11,5 t/oś. Dla tego zadania decyzja ZRID została wydana w lutym 2022 r. Planowana data ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy to III kwartał 2022 r. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 r. 

Przebudowa DK94 odcinku Pyskowice - granica miasta Zabrze 

29 marca 2022 r. Minister Infrastruktury uzgodnił Aneks do Programu Inwestycji. Obejmuje on wzrost łącznego szacunkowego kosztu inwestycji i uwzględnia zwiększenie limitu waloryzacji na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez GDDKiA, dla których wszczęcie postępowania przetargowego nastąpi w 2022 r. Po wydaniu decyzji ZRID zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, co planowane jest w drugiej połowie 2022 r. 

Biorąc pod uwagę niezbędny czas na przeprowadzenie procedury przetargowej, szacuje się, że podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą mogłoby nastąpić w I kwartale 2023 r. Realizacja robót budowlanych zaplanowaliśmy w latach 2023-2024.

Cel i zakładany efekt inwestycji 

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 94, o długości około 11,8 km, wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu oraz warunki komunikacyjne. Efekty te zostaną osiągnięte w szczególności poprzez budowę pasów dla relacji skrętnych, przebudowę wlotów skrzyżowań z dróg bocznych, przebudowę skrzyżowania DK94 z ul. Gliwicką na skrzyżowanie typu rondo oraz budowę ciągów pieszo-rowerowych, które znacznie usprawnią ruch na tym odcinku. Ponadto zostanie zmieniona lokalizacja części zatok autobusowych oraz skorygowana ich geometria. 

Przebudowa przyniesie również korzyści społecznościom lokalnym. Korzyści te zostaną osiągnięte w szczególności poprzez zastosowanie cichej nawierzchni, która przełoży się na zmniejszenie hałasu. Poprawi się też komfort jazdy. Zaprojektowano również odpowiednie odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska. 

Przebudowa DK78 Turza Śląska - Gorzyce 

W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudujemy chodnik wzdłuż drogi krajowej. Tam, gdzie to niezbędne, zabezpieczymy lub przebudujemy kolidującą infrastrukturę techniczną oraz zjazdy. Wybudujemy również odwodnienie w postaci ścieku przykrawędziowego. Chodnik z kostki brukowej na odcinku pomiędzy Gorzycami a Turzą Śląską o długości 377 m wybudowany zostanie po stronie pasa w kierunku Rybnika. Jego szerokość będzie zmienna - od 2,1 do 2,5 m. 

Aby przekroczyć potok Leśnica suchą stopą, wybudowana zostanie także kładka dla pieszych. W Turzy Śląskiej powstanie dłuższy chodnik o długości 650 m. Zlokalizowany zostanie wzdłuż pasa w kierunku Chałupek, a jego szerokość będzie się wahała od 2,1 do 2,7 m.  Przetarg na wykonanie robót został ogłoszony 14 października 2021 r. Wybór oferty nastąpił 20 lutego 2022 r. GDDKiA zaprosiła wykonawcę do podpisania umowy.

Przebudowa DK42 Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze 

Dokumentacja projektowa jest opracowana. Decyzja ZRID została wydana 12 stycznia 2022 r. 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie chodnika o szerokości 2,5 m oraz zatok autobusowych o szerokości 3 m. Za chodnikiem zaprojektowano opaskę o szerokości 0,6 m. Skarpy lokalnie zostaną umocnione płytami ażurowymi. Przewidziano również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z drenażem, przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kolidujących słupów energetycznych oraz budowę kanału technologicznego. 

Ogłoszenie przetargu na roboty budowalne planowane jest w lipcu 2022 r. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2022-2023.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?Oddanych głosów: 241

Prezentacje firm