Inwestycje i nieruchomości

Kłopoty dużej śląskiej firmy budowlanej

2018-10-08, Autor: ww

Firma budowlana Erbud z Rybnika w tarapatach. Z powodu narastających roszczeń wierzycieli przedsiębiorstwo wystąpiło do sądu o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Reklama

Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowienie o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego wydał 28 września.

Przyśpieszone postępowanie układowe to - w dużym uproszczeniu - odpowiednik funkcjonującego dawniej postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Na mocy tego postanowienia o dalszym losie wierzytelności Erbudu Sp. z o.o. decydować będzie zgromadzenie wierzycieli.

Aktualnie nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności. - Liczbę wierzycieli Erbudu Sp. z o.o. szacujemy na ok. 200 podmiotów – powiedział nam Tomasz Zieliński – nadzorca sądowy.

W tym roku Erbud Sp. z o.o. realizowała m.in. budowę parkingu wielopoziomowego w Rybniku, parku wodnego w Kędzierzynie-Koźlu i mieszkań czynszowych w Żorach. W Kędzierzynie-Koźlu i Żorach inwestor rozwiązał umowy z Erbudem Sp. z o.o. W Rybniku liczą, że firma wywiąże się z kontraktu. - Inwestycja w 90. procentach jest gotowa. Firma ma około 2 tygodni opóźnienia, które planuje nadrobić w najbliższym czasie i deklaruje zakończenia prac zgodnie z umową w październiku – powiedziała nam Agnieszka Skupień – rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika.

Dodajmy, że firma Erbud Sp. z o.o. nie odpowiedziała na nasze pytania dotyczące sytuacji w spółce.

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane ERBUD sp. z o.o. działa na rynku od 1991 roku. Średnie zatrudnienie w firmie wynosiło w minionych latach 200 pracowników.

Eksperci branży budowlanej są zgodni, że problemy firm wynikają z deficytu pracowników, wzrostu płac oraz cen materiałów budowlanych.

Na czym dokładnie polega przyspieszone postępowanie układowe tłumaczy Urszula Klisiewicz-Makuła z Kancelarii Adwokackiej Jarosława Recka:

Przyspieszone postępowanie układowe zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, jednocześnie z możliwością uniknięcia ogłoszenia upadłości. Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest bowiem dla dłużnika, który ma jeszcze możliwość wypracowania porozumienia w wierzycielami.

Dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w terminie tygodnia od dnia jego złożenia. Uwzględniając wniosek, sąd wydaje stosowne postanowienie, które następnie zostaje obwieszczone.

W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, sąd powywołuje nadzorcę sądowego, do którego obowiązków należy przede wszystkim sporządzenie spisu wierzytelności spornych. Dłużnik niezwłocznie informuje nadzorcę sądowego o wszelkich postępowaniach, prowadzonych na rzecz lub przeciwko niemu. Należy podkreślić, że w ww. sprawach wszelkie czynności dokonane bez zgody nadzorcy sądowego nie wywierają skutków prawnych.

O otwarciu postępowania zawiadamia się m. in znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Niedopuszczalne po tym dniu jest również wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Jednocześnie sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie dokonane przez Komornika przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa i dotyczy wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Sędzia – komisarz może również na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić na okres maksymalnie 3 miesięcy postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa

Do jednym z najważniejszych skutków otwarcia przyspieszonego postępowania układowego należy to, że mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Jednocześnie należy wskazać, że od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa powyżej, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, o czym zawiadamia każdego z wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, doręczając jednocześnie propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli, informacje o sposobie głosowania na zgromadzeniu, a także inne niezbędne pouczenia.

Jeżeli do czasu zgromadzenia wierzycieli, w spisie zaszły jakieś zmiany, jest on aktualizowany przez nadzorcę sądowego. W trakcie zgromadzenia wierzycieli, nadzorca sądowy przedstawia główne założenia planu restrukturyzacyjnego. W przyspieszonym postępowaniu układowym sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności na zgromadzeniu wierzycieli, a takie postanowienie podlega obwieszczeniu.

Zatwierdzenie spisu wierzytelności dopiero na zgromadzeniu wierzycieli wynika przede wszystkim z faktu, że w tym przypadku nie zostały przewidziane środki odwoławcze w postaci sprzeciwu. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W przyspieszonym postępowaniu układowym nie przeprowadza się merytorycznej kontroli spisu wierzytelności. Ustawodawca dopuścił wyłącznie możliwość zgłoszenia i to wyłącznie przez dłużnika zastrzeżeń wobec spisu wierzytelności. Ich złożenie automatycznie skutkuje tym, że wierzytelność, której zastrzeżenia dotyczą, staje się wierzytelnością sporną i jest przenoszona ze spisu wierzytelności do spisu wierzytelności spornych. Dłużnik jednak wszelkie zastrzeżenia powinien czynić z dużą dozą ostrożności, ponieważ może dość do sytuacji, gdy na skutek wniesienia zastrzeżeń suma wierzytelności spornych przekroczy równowartość 15% wierzytelności uprawniających do głosowania i wówczas sąd zobowiązany jest umorzyć przyspieszone postępowanie układowe.

Dlaczego jest to postępowanie przyspieszone? Z uwagi na to, że całe postępowanie winno być zakończone w okresie do 3 miesięcy, przynajmniej tak wynika z założeń ustawodawcy.

Co istotne, otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

W przyspieszonym postępowaniu układowym możliwe jest również złożenie propozycji układowych dotyczących jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Mamy wtedy do czynienia z układem częściowym. Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi. W postępowaniu o zatwierdzenie układu częściowego sąd odmawia zatwierdzenia układu częściowego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem określonych we wniosku o zatwierdzenie układu częściowego kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych tym układem. Co istotne, propozycje układowe przy układzie częściowym nie mogą przewidywać dla wierzycieli objętych układem częściowym korzyści, które zmniejszają możliwość zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem.

Oceń publikację: + 1 + 15 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~lokalny 2018-10-08 15:29:38

  Efekt domina się zaczął?

  5 0
 • ~Szumidubikendens 2018-10-09 16:35:58

  @lokalny
  Oby nie.

  1 0
 • ~mlodypolak 2018-10-10 16:21:14

  @lokalny
  @Szumidubikendens

  Nawet jeśli jeszcze nie teraz, to wydaje się nieuchronny...

  0 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Co zrobić z górnictwem energetycznym na Śląsku?

Oddanych głosów: 1025