Koronawirus a biznes

Prezydent Marcin Krupa przedstawia Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy o wartości 25 mln zł

2020-03-30, Autor: tora

Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, 50-krotna obniżka dzierżawy za ogródki letnie – do symbolicznego grosza za m2 na dzień, możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości czy utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego – to punkty Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy. Wartość pomocy wyniesie 25 mln zł.

Reklama

Szczegóły Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy zaprezentował w poniedziałek prezydent Katowic Marcin Krupa. W ubiegłym tygodniu prezydent powołał specjalny zespół z udziałem m.in. przedstawicieli podmiotów zrzeszających przedsiębiorców - Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, przedstawicieli wszystkich klubów radnych w Radzie Miasta Katowice, którego zadaniem było przedstawienie propozycji dalszych działań.

Rodzimy biznes pomógł w transformacji Katowic

- Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne czy też podmioty branży turystycznej – ogólnie branża usługowa. W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Dziś szczególnie należy podkreślać, że w ostatnich latach transformacja Katowic dokonała się także dzięki dużej aktywności naszego rodzimego biznesu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy: utrzymać firmy i miejsca pracy

– Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy. Jest on wynikiem zarówno rozmów z naszymi przedsiębiorcami, jak i pracy kilkunastoosobowego zespołu – m.in. przedstawicieli biznesu, ale też radnych wszystkich klubów Rady Miasta, którym dziękuję za sprawną pracę ponad podziałami. Chciałbym podkreślić, że Pakiet jest naszym pierwszym tak kompleksowym działaniem, ale zapewne nie ostatnim. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

- Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy zaprezentowany przez Miasto Katowice wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego rodzimego biznesu. To ważne, że jako przedstawiciele przedsiębiorców zostaliśmy zaproszeni do tej ważnej dyskusji i mieliśmy wpływ na przedstawione rozwiązania. Jako przedsiębiorcy jesteśmy nauczeni brać sprawy we własne ręce i działać nawet wbrew okolicznościom losu. Sytuacja jest jednak wyjątkowa – dlatego wsparcie oferowanie przez Miasto Katowice może uratować wiele firm przed upadkiem, a części pozwolić szybciej stanąć na nogi – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez prezydenta.

Pięć filarów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma uzupełniać pomocowe działania rządowe. Zawiera on rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia przez władze samorządowe w aktualnie obowiązujących ramach prawnych.

1. Najem

– Przygotowaliśmy przedsiębiorcom pakiet pomocowy oparty o pięć filarów. Pierwszy z nich dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. W tym przypadku mówimy o grupie 1020 przedsiębiorstw.

Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – mówi Marcin Krupa.

– Z kolei gdy firmy zostaną z powrotem otwarte, przez okres tzw. rozruchu – czyli przez trzy miesiące – zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności – otrzymają 50% zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń – dodaje prezydent i podkreśla, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Jak te uregulowanie będzie wyglądało w praktyce? Przykładowo restaurator płacący 5000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas zamknięcia firmy. Po wznowieniu działalności – przez 3 miesiące będzie mu naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 2500 zł. Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie łącznie = 3 miesiące x 2500 zł = 7500 zł. Spłatę tej kwoty restaurator będzie mógł dodatkowo odroczyć i spłacać w ratach przez kolejne 6 miesięcy. 

2. Dzierżawa

Drugi filar Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy obejmuje pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice. – Gdy restauratorzy będą mogli wznowić działalność chcemy im pomóc poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości. Opłata spadnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku – podkreśla prezydent. Z kolei dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich będą traktowane jak czynsze i będą podlegać zasadom analogicznym do I filaru. 

3. Podatki i opłata śmieciowa

Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie – zostaną zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów będą mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te będą analizowane w indywidualnych wnioskach.

- Przedsiębiorcy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogli wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

4. Punkt Doradztwa Kryzysowego

Czwarty filar obejmuje utworzenie przez Miasto Katowice we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie Miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm, a eksperci z zakresu prawa i finansów będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców.

5. Piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych.

– Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

5. Apele do właścicieli nieruchomości, premiera, stowarzyszeń

W ramach działań piątego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpi do Premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Prezydent zwróci się także do Stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. 

- Wystąpimy także do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących metropolię. Byłby to fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców. Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji zarząd GZM zdaje sobie sprawę z priorytetowego charakteru tych działań – podkreśla prezydent Marcin Krupa i dodaje, że dodatkowo podjęte zostały działania w celu utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom z pulą 10 mln zł. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu jego powołania. W tym aspekcie niezbędna będzie współpraca z instytucją posiadającą doświadczenie w kredytach, pożyczkach i udzielaniu gwarancji (preferowany Fundusz Górnośląski S.A.).

Podczas poniedziałkowej konferencji prezydent zapowiedział dodatkowo, że Miasto i wszystkie jednostki miejskie wprowadzą zasadę minimalizacji terminów płatności tak, by miejscy wykonawcy i podwykonawcy otrzymywali płatności w jak najszybszym terminie.

Jak skorzystać z Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy?

Katowicki Pakiet Przedsiębiorczości opiera się na różnych regulacjach. Część z nich wejdzie w życie po podjęciu przez Radę Miasta Katowice stosownych uchwał. Jednak okres jego obowiązywania będzie związany m.in. z przepisami dot. konieczności ograniczenia działalności gospodarczej.

– Jestem przekonany, że katowiccy radni ponad podziałami zagłosują za przyjęciem proponowanych rozwiązań. Rozmawiałem dziś z Przewodniczącym Rady Miasta, by w możliwie szybkim terminie zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w trybie zdalnym – podkreśla prezydent Marcin Krupa. 

- Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Chcemy też uspokoić przedsiębiorców, że za okresy przyznanych karencji, prolongat lub wydłużeń terminów spłat nie będą naliczane odsetki, a przedsiębiorca nie będzie obciążany karami czy sankcjami za te okresy. Chciałbym też podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, iż żaden program nie uwzględni wszystkich sytuacji – dlatego każdą sprawę z jaką trafią do nas przedsiębiorcy będziemy rozpatrywać indywidualnie – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice. 

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy będzie koordynować katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. Od wtorku pracownicy Inkubatora Rawa.ink będą obsługiwać przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem [email protected].

– Spodziewamy się, że od momentu uruchomienia możliwości składania wniosków zgłosi się do nas wiele osób. Dlatego prosimy o cierpliwość. Każdy wniosek zostanie przez nas możliwie szybko rozpatrzony. Na stronie internetowej www.rawaink.katowice.eu zamieścimy także we wtorek 31 marca tzw. FAQ – tj. listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami i potrzebnymi formularzami. Bardzo prosimy, by przedsiębiorcy przed kontaktem telefonicznym zapoznali się z tym materiałem – dodaje Mariusz Jankowski.

Jak oceniacie propozycje Katowic dla biznesu?

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 588

Prezentacje firm