Koronawirus a biznes

Tarcza 2.0 - jej zapisy, możliwości i ograniczenia analizuje radca prawny

2020-04-10, Autor: tora

Po pierwszej tarczy antykryzysowej przyszła kolej na drugą. Na razie dokument jest projektem, niewykluczone więc, że ostateczne przepisy się zmienią. Jednak to, co obecnie proponuje rząd bierze pod lupę Martyna Michta, radca prawny.

Reklama

Ogłoszone w tym tygodniu nowe przepisy mają się znaleźć w Ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nowe możliwości dla przedsiębiorców wynikające z projektu tarczy antykryzysowej 2.0

 1. Zwolnienie ze składek – rozszerzenie kręgu przedsiębiorców

Dotychczasowe zwolnienie w zakresie przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń do 9 osób zostało rozszerzone o płatników zgłaszających do ubezpieczeń DO 49 OSÓB – podlegają oni zwolnieniu, podobnie jak dotychczas mikroprzedsiębiorcy ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do liczby osób objętych ubezpieczeniami nie wlicza się pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

 1. Pożyczka – rozszerzenie kręgu uprawnionych

Z dotychczasowego brzmienia przepisów dotyczących udzielenia pożyczki mikroprzedsiębiorcy wynikało, iż świadczenie to przysługuje jedynie tym, którzy zatrudniają pracowników. Proponowane brzmienie nowych zapisów likwiduje warunek dotyczący zatrudniania pracowników.

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 1. Świadczenie postojowe – zmiana charakteru świadczenia z jednokrotnego do nawet trzykrotnej możliwości wypłaty

W przypadku przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne – proponuje się wprowadzenie możliwości ponownego przyznania przedmiotowego świadczenia – jednak nie więcej niż trzykrotnie.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następnym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia – pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

 1. Możliwość renegocjacji warunków kredytów bankowych

Wprowadzono możliwość renegocjacji warunków kredytów bankowych, bez ograniczeń w zakresie wielkości przedsiębiorstwa – ostateczne rozwiązania będą jednak wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, sama ustawa w aktualnym brzmieniu nie wprowadza żadnych dodatkowych mechanizmów w tym zakresie.

 1. Zasiłek dla rolników

Rolnikom oraz pracującym z nimi domownikom, w momencie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym oraz hospitalizacja w związku z COVID-19, będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15G)

Dotychczasowy katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy został w omawianym projekcie ustawy rozszerzony o organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Pomoc udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP)

Zadaniem ARP będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej na skutek ograniczeń związanych z COVID-19. ARP umożliwia przedsiębiorcom różnego rodzaju formy finansowego wsparcia, w tym: pożyczki, gwarancje, poręczenia, leasingi – katalog pozostaje otwarty. Zgodnie z projektem ustawy wielkość wsparcia będzie uzależniona od faktycznych skutków finansowych, jakie dany przedsiębiorca poniósł.

Środki przekazane przez ARP nie mogą być wykorzystane na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec spółek zależnych i dominujących, a także wspólników, członków rodziny oraz osób bliskich. Procedurę związaną z udzieleniem wsparcia uruchamia wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy wraz z jego uzasadnieniem – wzór wniosku ostanie udostępniony na stronach internetowych przez ARP.

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.arp-tarcza.pl

 1. Zmiany w KSH

 1. Cudzoziemcy

Pobyt cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przebywali na terytorium RP został określony w ten sposób, że skończy się wraz z upływem 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy to pobytu:

 • na podstawie wizy Schengen,

 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

 • w ramach ruchu bezwizowego,

 • na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen,

 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

 1. Zmiany w zakresie upadłości

Zaproponowano rozwiązanie zgodnie z którym, jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 – bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Dodatkowe zmiany w dotychczasowych regulacjach:

 1. Przedłużenie terminów sporządzania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.;

 2. Podatnik, który jest podatkową grupą kapitałową, który w 2020 r. poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane COVID-19 i nie spełni z tego tytułu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

 3. Wydłużenie terminów na realizacje obowiązków przez posiadaczy pojazdów:

 • W okresie do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zachowują ważność: prawo jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz szkolenia okresowe i badania lekarskich i psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął;

 • W okresie 14 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ważności zachowują pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeśli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

 • Utrzymują ważność badania techniczne pojazdów w przypadku gdy wyznaczony termin wypadałby w okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii – przepis dotyczy jedynie osób które są właścicielami lub posiadaczami pojazdów i przebywają w kwarantannie lub podlegają leczeniu z powodu COVID-19. Badania zachowują ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny.

 1. Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów – będą uprawnieniu do złożenia sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych o których mowa w art. 80d ust. 3a ustawy prawo o ruchu drogowym – w formie elektronicznej.

 2. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych – dotyczy czynności dokonanych od 1 lipca 2020 r.

 3. Wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania do urzędu stanu cywilnego karty urodzenia, karty martwego urodzenia oraz karty zgonu.

 4. Wójt/burmistrz/prezydent będzie sporządzał wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności oraz będzie informował o warunkach korzystania z pomocy.

 5. W zakresie przyznania zasiłku opiekuńczego – rozszerzono katalog osób uprawnionych o funkcjonariuszy zwolnionych od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki – dla funkcjonariuszy zasiłki te stanowią dodatkowe uposażenie.

 6. ZUS może na wniosek dłużnika, ze względu na wystąpienie COVID-19 odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. – wniosek składa się w terminie obowiązywania stanu zagrożenia albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od jego odwołania.

Prezentację można pobrać w pliku docx lub pdf.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 583

Prezentacje firm