Kariera

Tarcza 2.0 - prawnik omawia wprowadzone zmiany

Sygnowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, powszechnie określana mianem Tarczy Antykryzysowej 2.0. rozszerza zakres wsparcia adresowanego do przedsiębiorców. Sposób, w jaki to następuje omawia aplikant adwokacki Karol Gajewski z Kancelarii Adwokata Jarosława Reck w Katowicach.

Reklama

Zmiany w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników

Ustawa nowelizująca poszerza zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy wsparcia także na organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak również państwowe osoby prawne. Niezmienny pozostaje warunek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jednocześnie doprecyzowano termin początkowy, od którego przyznawane będzie to świadczenie, określając go, jako nie dzień, ale miesiąc złożenia wniosku. Potrzeba ta wynikła z konieczności ujednolicania okresów rozliczeniowych, tak, aby rozpoczynały się z pierwszym dniem miesiąca.

Zmiany w świadczeniach postojowych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób realizujących umowy cywilnoprawne

Najważniejszą zmianą jest odstąpienie od jednorazowego charakteru świadczenia postojowego. Na skutek wprowadzonej nowelizacji istnieje możliwość jego ponownego uzyskania, nie więcej jednak niż trzy razy. Warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej wnioskodawcy.

W przypadku przyznawanego po raz pierwszy świadczenia postojowego dla przedsiębiorców zniesiono warunek osiągnięcia przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, poszerzając w ten sposób zakres uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Wprowadzono także rozszerzenie świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Według obecnych regulacji przysługuje im prawo skorzystania z tego świadczenia, o ile zawarli umowę przed dniem 01 kwietnia 2020 r. (dotychczas warunkiem koniecznym było wykonywanie umowy zawartej przed dniem 01 lutego 2020 r.).

Zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec - maj 2020 r.

Tarcza Antykryzysowa 2.0. wprowadza możliwość uzyskania zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne również dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą przed dnie 01 kwietnia 2020 r. (dotychczas istniał wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 01 lutego 2020 r.). Jednocześnie w mocy pozostaje wymóg zgłoszenia do ubezpieczenia wymaganej liczby ubezpieczonych, tj. do 9 osób, którego spełnienie będzie oceniane w zależności od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. – stan zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień 29 lutego 2020 r.;

  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. – stan zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień 31 marca 2020 r.;

  • w okresie od 1 marca do 31 marca 2020 r. – stan zgłoszonych do ubezpieczenia na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Nowe przepisy umożliwiają przedsiębiorcom, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób uzyskanie zwolnienia do 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Co istotne, w ustawie zmieniającej doprecyzowano kwestię, iż do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana, według której przedsiębiorcy, którzy opłacili składki z miesiąc marzec 2020 r., uzyskując następnie zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec - maj 2020 r. otrzymają zwrot równowartości wpłaconych kwot.

Zgodnie z ustawą, przychód z tytułu zwolnienia ze składek nie będzie przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w zakresie zasad pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ustawę nowelizującą jest możliwość skorzystania z pożyczki także przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników, które dotychczas były pozbawione tego prawa.

Ustawa zakłada także, iż aby umorzyć pożyczkę wraz z odsetkami wystarczy po 3 miesiącach od dnia jej udzielania oświadczyć, że działalność gospodarcza w dalszym ciągu jest prowadzona. Zmiana w tym zakresie polega na odstąpieniu od uzależnienia umorzenia spłaty od utrzymania stanu zatrudnienia. Również i w tym przypadku przychód przedsiębiorcy z tytułu umorzenia pożyczki nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w zakresie dofinansowań przyznawanych przez starostów na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

W odniesieniu do przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników, zlikwidowano formalizm w postaci obowiązku składania w każdym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (nie wyłączając wymogu dalszego prowadzenia tej działalności).

Najistotniejsze zmiany wprowadzono jednak względem zliberalizowania zasad zwrotu otrzymanego dofinansowania. Według pierwotnej wersji tarczy, przedsiębiorca zobowiązany był prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na okres 3 miesięcy licząc od dnia 1 kwietnia 2020 r., to, aby uniknąć obowiązku zwrotu otrzymanych kwot musiał prowadzić swoją działalność, co najmniej do dnia 01 października 2020 r. Według nowych przepisów skrócono ten okres, poprzez zobowiązanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej jedynie przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Analogiczną zmianę w kwestii zasad zwrotu otrzymanego dofinansowania wprowadzono względem dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Według obecnego brzmienia otrzymanego świadczenia nie trzeba będzie zwracać, jeżeli przedsiębiorca utrzyma w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Tarcza 2.0: zasady stosowania nowych przepisów

W tym kontekście ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza następujące regulacje:

  • do umów o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu zmienionym;

  • do wniosków o przyznanie świadczeń postojowych złożonych od dnia 1 kwietnia 2020 r. zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu zmienionym;

  • do pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu zmienionym;

  • do dofinansowań przyznawanych przez starostów na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej już udzielonych zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu zmienionym.

Wsparcie płynności finansowej realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz jej spółki zależne

Zgodnie z nową Tarczą Antykryzysową, przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w następstwie COVID-19, mogą ubiegać się o udzielenie zwrotnego wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań przedsiębiorcy wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich przedsiębiorcy. Wsparcie nie znajdzie również zastosowania do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. znajduje się szczegółowy wykaz oferowanych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego wraz z objaśnieniami w zakresie sposobu wypełnienia i złożenia wniosku oraz wymaganych do przedłożenia dokumentów.

---------------------------

Polecamy nasze pozostałe poradniki:

Tarcza finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie? Analizuje prawnik

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości analizuje prawnik 

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Odmrażanie gospodarki w 4 krokach - co sądzisz o planie rządu?


Oddanych głosów: 493

Oceń publikację: + 1 + 10 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm