Kariera

Tarcza Antykryzysowa - wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Wiele firm w codziennej działalności posiłkuje się biurami rachunkowymi. Na przykład przy analizie, czy przysługują im instrumenty pomocowe z Tarczy Antykryzysowej. Być może jednak są przedsiębiorcy, którzy sami zamierzają starać się o wsparcie i samodzielnie wypełniać różne wnioski. 

Reklama

Pomoc oferuje im Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Reck w Katowicach, która omawia krok po kroku, jak należy przygotować, skompletować, a także gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz wniosek o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie pensji

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy realizowane jest poprzez wypłatę dofinansowań ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aby móc je uzyskać należy spełnić wymogi formalne przewidziane w tarczy antykryzysowej, a następnie prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie.

Wniosek o wypłatę dofinansowań ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - WZÓR

W części A wniosku (zaznaczonej na formularzu poglądowym kolorem zielonym) należy wpisać organ, do którego kierujemy wniosek. Organem właściwym dla przedsiębiorców-pracodawców mających swoją siedzibę na terytorium śląska jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – reprezentowany przez Dyrektora tego urzędu.

W części B wniosku (kolor turkusowy) należy umieścić dane wnioskodawcy, m.in. takie jak nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby, nr NIP i REGON, czy też adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego. Dwie ostatnie dane są opcjonalne, a ich umieszczenie w treści formularza może przyspieszyć kontakt ze strony urzędu w razie potrzeby uzupełnienia braków formalnych. Jeżeli wnioskodawca chce skorzystać z pomocy pełnomocnika do załatwienia tej sprawy, jego dane należy wpisać w tym segmencie. 

W części C wniosku (kolor żółty) wpisujemy datę początkową, od której przyznane zostanie dofinansowanie, z zastrzeżeniem daty początkowej nie wcześniejszej, niż dzień wejścia w życie specustawy, tj. 31 marca 2020 r. W dalszej kolejności wpisujemy, czy ubiegamy się o dofinansowanie z tytułu przestoju ekonomicznego, z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy dla pracowników, a może z obu powyższych tytułów łącznie. Należy wskazać także ilość pracowników, dla których wsparcie będzie przeznaczone i okres wnioskowanego wsparcia. W chwili obecnej wynosi on maksymalnie do trzech miesięcy. Należy wpisać także łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania na wynagrodzenia dla pracowników – kwota do 50 proc. pensji minimalnej zsumowana za cały wnioskowany okres. Suma wynagrodzenia podwyższona będzie o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie miesięczna pomoc państwa wynosi do 1.533,09 zł brutto na rzecz jednego pracownika. W przypadku wątpliwości w wyliczeniu kwot można skorzystać z powszechnie dostępnych w Internecie kalkulatorów wynagrodzenia lub pomocy własnej księgowej. Końcowa część segmentu C nakazuje nam wpisać nr rachunku bankowego wykonywanej działalności oraz załączniki dołączane do wniosku. Muszą to być:

 • kopia porozumienia z pracownikami, w którym określono warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, sporządzony według wzoru dostępnego na stronie rządowej w zakładce rodzina i panelu dofinansowanie do wynagrodzeń.

Dodatkowo wraz z wnioskiem należy przesłać jeden podpisany egzemplarz umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Nieedytowalny dokument umowy znajduje się także na stronie rządowej w zakładce rodzina i panelu dofinansowanie do wynagrodzeń.

Finalnie, w segmencie D (kolor czerwony) określić trzeba dotyczący nas spadek obrotów przedsiębiorstwa, a także oświadczyć, że wnioskodawca będzie dodatkowo ubiegał się o skorzystanie ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS. Na końcu przygotowanego w ten sposób wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.

Tak sporządzony i skompletowany wniosek pracodawca może złożyć w formie elektronicznej przez portal www.praca.gov.pl lub przesłać listem poleconym na adres wojewódzkiego urzędu pracy. Niemniej, rekomendowane jest złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o świadczenie postojowe

Świadczenia postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne dedykowane są dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, tj. umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, które na skutek przestoju w prowadzeniu działalności spowodowanej pandemią koronawirusa nie mogą wykonywać swojej umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Warunkiem jest zawarcie takiej umowy przed dniem 01 lutego 2020 r. Osoby te nie mogą równolegle posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku posiadać przychód przekraczający 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15.681,00 zł). 

Wniosek do ZUS o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 - WZÓR

Kolejnym warunkiem formalnym, który musi zostać spełniony jest złożenie pisemnego oświadczenie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z tytułu innych umów cywilnoprawnych. Takie oświadczenie składa, np. zleceniobiorca do zleceniodawcy. Po uzyskaniu takiego oświadczenia można sporządzić wniosek, posiłkując się wzorem przygotowanym przez Kancelarię adw. Jarosława Reck. 

W części I takiego wniosku (zaznaczonej na formularzu poglądowym kolorem zielonym) wskazać należy dane zlecającego lub zamawiającego wykonanie umowy cywilnoprawnej.

 

Segment II (kolor żółty) wymaga dokładnego oznaczenia danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, wraz ze wskazaniem jej nr rachunku bankowego.

Segment III i IV (odpowiednio kolor turkusowy i zielony) wymaga uzupełnienia danych dotyczących zawartej umowy. Należy tutaj wpisać m.in. datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, okres, na jaki została zawarta, wskazać miesięczny przychód z umowy (określony w umowie oraz faktycznie osiągnięty) oraz złożyć oświadczenie, czy umowa w ogóle nie doszła do skutku, czy też nastąpiło ograniczenie możliwości jej wykonania.

W części V (kolor żółty) należy własnoręcznym podpisem potwierdzić otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną oraz zaistnienie podstaw faktycznych i prawnych do otrzymania wnioskowanego świadczenia. 

Wniosek w sprawie składa zleceniodawca lub zamawiający. Do wniosku obligatoryjnie trzeba dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej. Organem rozpoznającym sprawę jest w tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a przygotowany wniosek można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS;

 • za pośrednictwem poczty;

 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 

Należy pamiętać, że złożenie każdego z powyższych wniosków inicjuje sprawę rozpoznawaną w trybie administracyjnym, regulowanym szczegółowo przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowane wzory mają jedynie charakter poglądowy, a każda indywidualna sprawa może być inna, dlatego w takich przypadkach zawsze warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

---------------------

Polecamy nasze pozostałe poradniki:

Tarcza finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie? Analizuje prawnik

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości analizuje prawnik 

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Oceń publikację: + 1 + 52 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~ds369 2020-04-06
  10:32:13

  41 28

  Ok. A jak wypełnić wniosek o "Udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników",
  Chodzi mi o to, że spadek obrotów w miesiącach luty-marzec 2019 w porównaniu do luty-marzec 2020 nie jest jeszcze dramatyczny, gdyż co najmniej do połowy marca 2020 r. praca była wykonywana, natomiast porównując marzec-kwiecień 2019 a marzec-kwiecień 2020 to będzie już drastyczny spadek, zakładając dalszy rozwój epidemii.
  Czy można poczekać do końca kwietnia i dopiero składać wniosek, ( czytałem, że jest na to 14 dni ), czy kwiecień przyjąć awansem jako obrót 0,00 ? Czy można użyć innych miesięcy z 2019 r. np wrzesień październik, a luty marzec z 2020 r. ?

  Drugie moje pytanie brzmi: czy jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogę ubiegać się o" Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.." ?
  Z tego co wyczytałem, ale nie jestem wcale tego pewien, jednoosobowa działalność gospodarcza, to też mikroprzedsiębiorca.
  Może ktoś zna odpowiedź na w/w pytania?
  Będę bardzo wdzięczny za podpowiedź.

  Pozdrawiam

 • [email protected] 2020-04-08
  09:39:09

  7 0

  A jak należy rozumieć to, że "umowa nie doszła do skutku"? W miesiącu składania wniosku czy w ogóle? Jeśli pracownik kawiarnii w marcu pracował przez pół miesiąca, a w kwietniu z wiadomych przyczyn nie pracuje, to jest to ograniczenie wykonywania umowy czy należy zaznaczyć, iż umowa nie doszła do skutku?

 • ~Magda Gruber 2020-07-15
  14:22:24

  2 0

  Jesli chodzi o wniosek do tarczy finansowej to jest cały poradnik na stronie PFR - praktycznie wszystko krok po kroku wyjasnione

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 567

Prezentacje firm