Polecamy na Śląsku

Przedsiębiorco! Co zmieni się w Twojej firmie w Nowym Roku?

2018-12-31, Autor: ap

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Już 1 stycznia wchodzi w życie Pakiet MŚP. Jest to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich – zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Wśród udogodnień są: Pakiet MŚP, Mały ZUS, E-akta, IP box oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.

Reklama

- Małe i średnie przedsiębiorstwa to „oczko w głowie” mojego resortu. To właśnie głównie z myślą o nich przygotowaliśmy cały szereg ustaw, które wejdą w życie już 1 stycznia. Nowe przepisy przyniosą właśnie średnim, małym i najdrobniejszym firmom oszczędności, a także ułatwienia i przywileje – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu
Jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Rozwiązanie to przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom przedsiębiorców.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł.
Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów. Taka zamiana pozytywnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Co więcej, przy jednorazowym rozliczeniu straty, ograniczone zostają niezbędne formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz).

Likwidacja szkoleń BHP
Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych
Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych. Obecnie pracodawca ponosi koszt związany z zakupem usługi i przeprowadzeniem szkolenia. Nowa ustawa zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca — jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS — nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

Mały podatnik
Kolejna nowela przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika" - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status "małego podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). "Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji. Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12.

Pozostałe wybrane ułatwienia
Zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji (sprzedaż udziałów/akcji, gdy ogółem posiadano co najmniej 10 proc. udziałów w spółce oraz nie krócej niż 2 lata). Zwolnienie z podatku (wypłaconych od ubezpieczyciela) kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie to będzie dotyczyć wszystkich środków trwałych, z wyjątkiem samochodu osobowego. Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy. Zderegulowanie niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości. Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni. Możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.

Mały ZUS
Od Nowego Roku wchodzi też w życie tzw. Mały ZUS dla małych firm. Bardzo ważne jest, by chęć korzystania z Małego ZUS zgłosić do ZUS nie później niż do 8 stycznia 2019r. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok.To niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł). Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak obecnie – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie. Mały ZUS to dla przedsiębiorców ogromna korzyść. Rozwiązanie to przyniesie im prawie 5,4 mld zł oszczędności na przestrzeni 10 lat. Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ustawodawcy liczą także, że nowe przepisy przyczynią się również do ograniczenia szarej strefy.

E-akta
Od Nowego Roku wchodzi też w życie nowela niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, czyli tzw. E-akta. Zakłada ona skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika. Pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a pracownicy - większe bezpieczeństwo. Koszt przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat i brak możliwości elektronicznego jej prowadzenia, od lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako jedna z głównych biurokratycznych barier prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie koszty po stronie pracodawców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej to ok. 130 mln zł rocznie. Ustawa pozwoli znacząco obniżyć te wydatki. To oszczędzi czas pracownikom, gdy będą składać wnioski o emeryturę czy rentę. Pracownicy nie będą też musieli gromadzić papierowych dokumentów, gdyż dane niezbędne do przyznania świadczeń będą zgromadzone w ZUS.

Elektroniczna dokumentacja
Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację osobową i płacową w postaci elektronicznej (teraz trzeba przechowywać dokumenty na papierze). Jeśli się na to zdecyduje, dotychczasowa dokumentacja papierowa zostanie zeskanowana i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego. Pracodawcy już dziś tworzą dokumenty w postaci elektronicznej, ale dotąd odgrywała ona rolę tylko pomocniczą. Umożliwienie cyfryzacji dokumentacji przyspieszy proces opracowywania akt, skróci czas ich przeszukiwania i zredukuje koszty. Według szacunków MPiT dzięki digitalizacji koszty firmy, która zatrudnia ok. 500 pracowników, mogą spaść nawet o około 200 tys. zł rocznie, biorąc pod uwagę redukcję kosztów pracy, papieru, druku, transportu, przechowywania czy specjalistycznego wyposażenia np. szaf pancernych.

Pensja domyślnie na konto
Ustawa wprowadza też jako zasadę wypłatę pensji na konto pracownika. Żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Dziś jest odwrotnie - domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.

IP box
Jest to obniżenie – do 5 proc. - CIT dla dochodów z prawa własności intelektualnej (IP), uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych. Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 1 zmiana 25. - PIT, art. 2 zmiana 28. - CIT oraz art. 24). Rozwiązanie to skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność B+R bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Rozwiązanie IP box zaprojektowane zostało z myślą o: zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju w sektorze prywatnym, - pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych, - zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych uzyskanych przez polskie podmioty, - zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu.

Zmiany w CEIDG
Na mocy jednej z ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu od 1 stycznia 2019 r., wraz z wnioskiem CEIDG-1, przedsiębiorca będzie mógł zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia przedsiębiorca będzie mógł także poinformować o zmianie i wyrejestrowaniu pracownika. Wprowadzone rozwiązanie stanowi kolejne ułatwienie w procedurze rejestracji działalności gospodarczej. Umożliwia pełną realizację obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem CEIDG, bez konieczności wizyty w placówce ZUS. Bez wychodzenia z domu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przedsiębiorca uzyskuje możliwość złożenia odpowiednich formularzy, co stanowi kolejny krok w elektronizacji usług oferowanych przez administrację publiczną.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.