Wiadomości

Dla TVP hotele też są otwarte. Nocna aktualizacja wyjątków hotelowych

2020-12-28, Autor: tora, źródło: Hotelarz

Opublikowane w niedzielę rozporządzenie o obostrzeniach covidowych poszerzyło listę wyjątków o kolejne grupy gości, które będą mogły korzystać z hoteli w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia. Warunkowa zgoda dotyczy m.in. żołnierzy wojsk sojuszniczych, działalności Domu Poselskiego czy osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, czyli na przykład obsługę czy artystów "Sylwestra Marzeń" - donosi „Hotelarz”.

Reklama

Branżowy portal informuje, że w ostatnich dniach „trwały intensywne prace na rzecz poszerzenia listy wyjątków, a premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilku czołowych hotelarzy z prośbą o konsultacje listy gości, których nie będzie obowiązywał zakaz korzystania z hoteli, ujęty w rozporządzeniu.” Również Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zabiegała o poszerzenie katalogu wyjątków.

11 nowych wyjątków nie objętych zakazem hotelowym

Jak się okazało, zabiegi okazały się skuteczne, gdyż listę osób nie objętych zakazem przebywania w hotelach poszerzono o 11 grup. Zakaz nie będzie obejmował również:

- osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania;

- pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

- pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);

- gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

- pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;

- w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);

- osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infra-struktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub dzia-łalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

- pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

- osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;

- cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;

- pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozpo-rządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”;

Jaki wypoczynek podczas urlopu planujesz w roku 2021?Oddanych głosów: 940

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?


Oddanych głosów: 245

Prezentacje firm