Kariera

Tarcza Finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju - wyjaśnia prawnik

Tarcza Finansowa dla mikro, małych i średnich firm uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej. Od 29 kwietnia 2020 r. można już składać wnioski do banków. Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci wyjaśnia zasady otrzymania tej formy wsparcia dla mikroprzedsiębiorców. W kolejnym artykule omówimy zasady dla małych i średnich firm.

Reklama

Spełnienie statusu mikroprzedsiębiorcy na potrzebę programu ustalane jest na dzień 31 grudnia 2019 r. Warunkiem przyznania dofinansowania jest spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r. w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Od spadku obrotów uzależniona jest kwota bazowa dofinansowania. W przypadku spadku obrotów w przedziale:

Jednocześnie podkreślić trzeba, że spadek obrotów o 50% kwalifikuje przedsiębiorcę już do drugiego progu subwencji. Analogicznie jest w przypadku spadku o 75%.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarcza przedsiębiorcy musi być prowadzona oraz nie może być zawieszona. Zasady programu przewidują w tym zakresie odstępstwo dla przedsiębiorców, których działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. była zawieszona, aczkolwiek została wznowiona przed dniem złożenia wniosku. Ponad powyższe skorzystanie z dofinansowania jest wykluczone, jeżeli otwarte jest przeciwko przedsiębiorcy postępowanie upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne.

Przedsiębiorca starający się o subwencję finansową zobowiązany jest posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozliczać daniny publicznoprawne za ostatnie 2 lata obrotowe. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy, aniżeli wskazany powyżej, obowiązek ten liczony jest za cały okres trwania działalności.

Wysokość kwoty dofinansowania uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że dwóch pracowników zatrudnionych w wymiarze po 1/2 etatu, na potrzeby programu liczona jest, jako jeden pracownik.

Stan zatrudnienia ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, jednakże określona w ten sposób liczba zatrudnionych nie może być wyższa niż stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r., albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku ubiegłym. Na potrzeby Tarczy Finansowej do osób zatrudnionych zalicza się nie tylko osoby pozostające z przedsiębiorcą w stosunku pracy, ale również osoby współpracujące z wnioskodawcą, np. na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli osoby te były zgłoszone przez Beneficjenta do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia. W tym kontekście podkreślić trzeba, że przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników nie uzyskają dofinansowania. Finalnie, kwotę dofinansowania oblicza się poprzez iloczyn kwoty bazowej oraz ilości pracowników przedsiębiorcy, wyliczonej według wskazanego powyżej kryterium.

Przedsiębiorca uprawniony jest do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie szeroko rozumianych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Należy przez to rozumieć, np. wypłaty dla wynagrodzeń pracowników, opłacenie czynszu, koszty stałe.

Do 25% wysokości otrzymanej subwencji przeznaczyć będzie można także na spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. Jednocześnie obowiązuje bezwzględny zakaz przeznaczania kwoty wsparcia na jakiekolwiek płatności w celach prywatnych przedsiębiorcy lub przekazywania ich do osób lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą w celach innych niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Polski Fundusz Rozwoju przeprowadzać będzie kontrole przedsiębiorców w zakresie weryfikacji prawidłowego dysponowania przyznaną subwencją.

Zasady zwrotu dofinansowania uzależnione są od spełnienia dwóch kryteriów, tj. dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrzymania stanu zatrudnienia liczonych na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

W razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy lub otwarcia postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, powstaje obowiązek zwrotu 100% kwoty. Spełnienie warunku prowadzenia działalności gospodarczej w czasie powyżej wspomnianym stanowi podstawę do zwrotu 75 % wartości subwencji. Kolejno dalej, utrzymanie zatrudnienia pracowników pozwala proporcjonalnie zredukować kwotę do zwrotu, aż do 25% wartości subwencji, przy utrzymaniu tej samej liczby zatrudnionych. Spłata następuje według ustalonego harmonogramu. Pierwsza rata płatna będzie w 13 miesiącu licząc od miesiąca udzielenia wsparcia, jednakże okres spłaty nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

W przypadku, gdy omawiane wsparcie będzie łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwencji i ulg w płatnościach, jak również jakimkolwiek innym wsparciem, w tym także wsparciem finansowym otrzymanym uprzednio przez przedsiębiorcę na rozwój swojej działalności, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800.000 EUR. Należy również pamiętać, że różne rodzaje wsparcia nie powinny być przez przedsiębiorcę przeznaczane na ten sam cel.

Dysponentem środków z Tarczy Finansowej jest Polski Fundusz Rozwoju. Wnioski przyjmują banki.

----------------------

Polecamy też inne nasze poradniki

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~Magda Gruber 2020-07-15
    14:16:34

    1 0

    Podstawa jest dobre wypełnienie wniosku a wiele osob robi to po lebkach. Od tego jest poradnik na stronie PFR zeby go przeczytac i potem pojdzie to lekko i nie bedzie odrzucen wniosku

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 529

Prezentacje firm