Kariera

Tarcza Finansowa PFR - te błędy firmy popełniają najczęściej. Jak się ich ustrzec? Radzi prawnik

W niniejszym artykule Kancelaria Adwokacka Jarosław Reck Adwokaci publikuje odpowiedzi na pytania budzącą największe wątpliwości podczas wypełniania wniosków o udzielenie pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR, jak również podpowiada, na co należy zwrócić szczególną uwagę w czasie przechodzenia przez proces aplikacji.

Reklama

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PRF) powszechnie uważana jest za najlepsze narzędzie pomocowe dla firm oferowane przez państwo polski. Praktyka pokazuje, że jest kilka zagadnień, z którymi nie radzą sobie przedsiębiorcy i przez które tracą szansę na pieniądze, lub nie dostają ich tyle, ile oczekują. Aplikant Karol Gajewski w pytaniach i odpowiedziach wyjaśnia wątpliwości najczęściej pojawiające się przy wypełnianiu wniosków.

Jak prawidłowo obliczyć stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu firmy?

Stan zatrudnienia należy obliczyć w oparciu o liczbę pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. W tym zakresie za pracowników uznaje się osoby związane z wnioskującym stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełen etat z pominięciem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Czym się różni określenie zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu firmy od zatrudnienia na potrzeby ustalenia wysokości kwoty subwencji?

Określenie zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu firmy obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, bez względu na wymiar czasu pracy. Z kolei na potrzeby ustalenia wysokości subwencji zaliczeniu podlegają dodatkowo osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, zgłoszone przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję, z zastrzeżeniem, że osoby te muszą być do zgłoszone ubezpieczenia z następującymi kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211. Na uwagę zasługuje również kwestia, że na potrzeby ustalenia wysokości kwoty subwencji każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym liczona jest jako jeden etat.

Jak liczyć ułamkowe części etatów w celu ustalenia wysokości subwencji?

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować je ze sobą. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą, np. 3,75 etatu. W treści formularza należy tę liczbę zaokrąglić w górę, natomiast w komórce formularza, gdzie wpisuje się wysokość kwoty wnioskowanej trzeba wskazać iloczyn kwoty bazowej oraz ułamkowej części etatu.

Czy do liczby pracowników na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji zaliczają się także osoby wykonujące umowy zlecenia, jeżeli faktycznie w kwietniu nie przepracowały ani jednej godziny? 

Tak, pod warunkiem zgłoszenia tych osób przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych z zachowaniem przewidzianego kodu. Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat niezależnie od liczby godzin wynikających z umowy zlecenia.

Czy jeżeli na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniałem 8 osób na umowie zlecenie, to czy mogę skorzystać z subwencji?

Nie. Na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca musi zatrudniać, co najmniej jedną osobę w oparciu o stosunek pracy. W przeciwnym razie nie dochodzi do spełnienia kryteriów przewidzianych dla otrzymania wsparcia.

Co w sytuacji, gdy na koniec 2019 r. zatrudnialiśmy na umowach o pracę 10 osób, a obecnie jedynie 7?

W takim przypadku przedsiębiorca podlega pod program dla MŚP.

Jak prawidłowo obliczyć stan zatrudnienia, jeżeli na dzień 31 maja 2019 r. zatrudniałem 4 osoby, na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniałem 3 osoby, a na dzień 30 kwietnia 2020 r. 5 osób? Wniosek składam w maju.

W takiej sytuacji kwota subwencji przy spełnieniu pozostałych kryteriów przysługuje według programu dla Mikro firmy, natomiast kwota subwencji wyliczana jest odpowiednio dla 4 pracowników – według stanu zatrudnienia na 31 maja 2019 r., albowiem jest to dana korzystniejsza, niż stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jaki miesiąc wskazać, jako miesiąc spadku obrotów?

Miesiąc najbardziej korzystny z perspektywy możliwości otrzymania największej kwoty wsparcia. Jeżeli przedsiębiorca spodziewa się, że spadek obrotów gospodarczych w maju 2020 r. w porównaniu do maja 2019 r. będzie wyższy, aniżeli spadek obrotów w porównaniu miesięcy kwiecień – marzec 2020 lub kwiecień 2020 – kwiecień 2019 r. warto rozważyć wstrzymanie się ze złożeniem wniosku. Należy jednak pamiętać, że kwota budżetu subwencji jest ograniczona, a o przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Czy dane wpisane w formularzu będą weryfikowane?

Tak.

Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne?

Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo przedsiębiorca, który nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku. Należy pamiętać, że nie stanowi przeszkody do pozytywnego rozpoznania wniosku rozłożenie płatności podatku lub składki na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające kwoty 8,70 zł.

Czy pytania dotyczące procentu strat pokrywanych przez subwencję oraz liczby pracowników, których chroni subwencja mają wpływ na rozpatrzenie wniosku?

Informacje te należy wpisać w treści formularza, niemniej jednak pozostają one bez znaczenia dla otrzymania subwencji.

Jaka jest prawidłowa data rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Data widniejąca w systemie CEIDG albo w rejestrze KRS.

Czy jeżeli toczy się przeciwko przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne to czy komornik będzie mógł zająć otrzymaną subwencję?

Nie. Środki te są wyłączone z zajęć egzekucyjnych.

Czy subwencję udzieloną w ramach Tarczy Finansowej można łączyć ze wsparciem przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej?

Tak, pod warunkiem, że otrzymane środki nie będą przeznaczone na ten sam cel. Łączna wysokość otrzymanego wsparcia stanowiącego pomoc publiczną nie może być wyższa niż 800 tyś EUR.

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej?

Tak, jednakże o subwencję wnioskuje każdy z przedsiębiorców osobno, albowiem spółka cywilna sama w sobie nie jest odrębnym podmiotem prawnym, a jedynie umową łączącą wspólników.

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej?

Tak.

Kiedy dochodzi do otwarcia postępowania upadłościowego?

Do otwarcia postępowania upadłościowego dochodzi z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Kiedy dochodzi do otwarcia likwidacji?

Do otwarcia likwidacji dochodzi z chwilą podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji.

Kiedy dochodzi do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?

Do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dochodzi z chwilą wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Czy przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. miał zawieszoną działalność gospodarczą spełnia warunki do otrzymania wsparcia?

Nie.

Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność po 31 grudnia 2019 r., a odwiesił przed złożeniem wniosku, spełnia warunki do otrzymania wsparcia?

Tak, pod warunkiem równoczesnego spełnienia pozostałych wymogów Tarczy Finansowej przewidzianej dla określonego przedsiębiorcy.

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnieni na umowie o pracę w tej spółce są zaliczani do liczby pracowników na potrzeby ustalenia wysokości kwoty subwencji?

Tak, pod warunkiem, że są zgłoszeni przez spółkę - pracodawcę do ubezpieczeń społecznych.

Co wpisać w treści formularza w przypadku ujemnych przychodów?

W takim przypadku należy wskazać „0”.

Co zrobić w przypadku otrzymania decyzji odmownej?

W przypadku decyzji odmownej należy złożyć nowy wniosek, zwracając uwagę na niepowielenie uprzednio popełnionych błędów.

Odmówiono mi wypłaty subwencji ze względu na stwierdzone zaległości podatkowe, ale już je opłaciłem. Kiedy mogę złożyć wniosek ponownie?

Weryfikacja danych przez PFR następuje w całości elektronicznie, w oparciu o specjalnie przygotowany do tego celu program komputerowy. Z tego względu sugerujemy odczekać kilka dni, aż informacje o niezaleganiu podatkowym zostaną zaktualizowane w systemie elektronicznym administracji skarbowej.

Czy w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany będzie do zwrotu całości subwencji?

Tak.

Otrzymałem subwencję. Kiedy będę zobowiązany ją zwrócić?

Kwota subwencji finansowej, która podlegać będzie zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju - podpowiadamy, na co uważać.

Sugerujemy, aby odczekać, co najmniej 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia deklaracji VAT-7 lub JPK_VAT za miesiąc wskazany do wykazania spadku obrotów, albowiem dane te weryfikowane są przez administrację skarbową i dopiero po ich zatwierdzeniu ewidencjonowane są w systemie elektronicznym. To właśnie z tego systemu dane te pobierane są na potrzeby porównania ich zgodności z treścią złożonego wniosku.

Warto dokładnie sprawdzić dane wpisane w formularzu, czasem nawet kilkukrotnie, zwracając przy tym szczególną uwagę na umieszczone przecinki. Brak przecinka lub dodanie go w nieprawidłowym miejscu może być podstawą odrzucenia wniosku lub przyznania innej aniżeli oczekiwana kwoty subwencji.

Należy pamiętać także, aby prawidłowo sprawdzić wszystkie dane, niezbędne do ustalenia statusu przedsiębiorstwa, według regulacji Tarczy Finansowej, bowiem na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przedsiębiorca kwalifikuje się do innej grupy, aniżeli faktycznie się zalicza.

------

Polecamy też inne poradniki:

Tarcza finansowa. Jak mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie? Analizuje prawnik

Tarcza finansowa dla małych, średnich i dużych firm - możliwości analizuje prawnik 

Tarcza Antykryzysowa: jak ubiegać się o pożyczkę 5 tys. zł? Warunki po zmianach prawnych

Tarcza Antykryzysowa: wypełniamy wnioski. Prawnik pomaga krok po kroku

Tarcza Antykryzysowa: prawnik o pomocy dla pracodawcy i pracownika

Umowy kredytu i pożyczki: co proponuje Tarcza Antykryzysowa?

Tarcza 2.0: prawnik omawia wprowadzone zmiany

Prawa konsumenta w dobie globalnej pandemii

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych a koronawirus. Zmiany w Tarczy 2.0 omawia prawnik

Za walkę z COVID 19 przedsiębiorcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (5):
 • ~Amelia Bornon 2020-05-15
  08:38:31

  4 58

  Taka tarcza pozwoliła stopniowo odmrażać gospodarkę, więc akurat takiej tarczy bym się nie uczepiła, znam wiele osób, którym ona pomogła utrzymać biznes.

 • ~Tomasz Raudner 2020-05-15
  10:13:47

  2 133

  Szanowna pani, właśnie wiemy, że to jest najlepsze narzędzie pomocowe dla firm. Ale wiemy też, że przedsiębiorcy miewają problemy z wypisywaniem wniosków, więc publikujemy artykuł, który - mamy nadzieję - pomoże przedsiębiorcom tych błędów unikać. Po to, żeby właśnie z tarczy mogli skorzystać

 • ~Elzbieta Jońska 2020-05-15
  13:40:55

  4 53

  Ważne aby dobrze wypisać wniosek, dzięki temu przedsiębiorca dostanie pieniądze nawet w przeciągu 7 dni. To ważne aby jak najwięcej firm skorzystało z tarczy, gdyż w taki sposób można uchronić miejsca pracy . Pracodawcy maja praktycznie pieniądze na już aby wypłacić pracownikom.

 • ~Zuzanna Domska 2020-05-30
  08:55:53

  2 0

  Każdy radzi sobie jak może. Ja chyba dość rozsądną scięzke obrałam bo zglosiłam się do firmy CUW-EX po porady biznesowe. Oferują doradztwo dla polskich firm w trakcie epidemii. Człowiek sam to czasami nie przemysli wszystkiego dobrze a tak to profesjonaliści doradzą

 • ~lukasz-pawel 2020-06-15
  08:41:28

  9 0

  Odnosząc się do zawartej w artykule informacji o prawie do ubiegania się o subwencję przez wspólników spółki cywilnej warto sprostować, że wniosku o subwencję nie składa każdy z przedsiębiorców osobno - jak twierdzi autor artykułu. Podzielam tezę, że spółka cywilna sama w sobie nie jest odrębnym podmiotem prawnym, a jedynie umową łączącą wspólników. Mimo to wniosek o subwencję finansową z PFR składa jeden ze wspólników umocowany do reprezentowania spółki. Dane finansowe beneficjenta zawarte we wniosku weryfikowane są z danymi z systemu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - głównie z deklaracjami VAT-7 lub VAT-7K i plikami JPK_VAT, a dokumenty te składa podatnik VAT, którym jest spółka cywilna (posiadająca odrębny NIP) a nie jej wspólnicy.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?


Oddanych głosów: 529

Prezentacje firm